Các lĩnh vực chuyên ngành xây dựng, Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Trung đã dịch:

  • Dịch thuật tiếng Trung Hồ sơ dự thầu xây dựng.
  • Dịch thuật tiếng Trung Các bản vẽ thiết kế.
  • Dịch thuật tiếng Trung Tài liệu thuyết minh thi công.
  • Dịch thuật tiếng Trung Tài liệu Dự toán công trình.
  • Dịch thuật tiếng Trung Tài liệu Công trình thủy điện.
  • Dịch thuật tiếng Trung Tài liệu Kỹ thuật kết cấu.
  • Dịch thuật tiếng Trung Tài liệu Kỹ thuật xây dựng cầu, đường.